Centri

Centar za senzorske tehnologije

CST
Centar za senzorske tehnologije fokusira se na razvoj senzora...

Centar za Informacione Tehnologije

proba 2
Sateliti, dronovi, senzori i hiperspektralne kamere proizvode ogromne količine...

Centar za Biosisteme

03
Centar za biosisteme posvećen je razumevanju diverziteta, varijabilnosti i...

Teme

Mašinsko učenje

Cilj BioSensove Grupe za veštačku inteligenciju je da obezbedi sveobuhvatan...

Duboko učenje

Duboko učenje je novi metod mašinskog učenja. Zbog svoje specifičnosti...

Analitika Velikih Podataka

Značajan deo BioSensovih istraživanja u oblasti Velikih Podataka je fokusiran...

Otkrivanje znanja

Sa pojavom neparametaskih modela mašinskog učenja i rastućom popularnošću dubokih...

Obrada satelitskih slika

BioSens je dom habu za Sentinel podatke i kao takav...

Obrada slika sa dronova

Na Institutu BioSens koristimo slike kvadkoptera DJI Inspire 1 kako...

Hiperspektralne, multispektralne i termalne slike

Za analizu problema i prikupljanje podataka, BioSens koristi različite uredjaje...

Aerobiologija i palinologija

  Proučavamo raznovrsnost bioaerosola i procese koji su uključeni u emisiju...

Ekosistemi I antropogeni pritisci

Očuvanje prirodnih resursa i zdravlja ekosistema predstavlja osnovu za dobijanje...

Ekologija insekata

Insekti čine veoma značajnu komponentu ekosistema, kako prirodnih tako i...

Konzervacija

Biodiverzitet predstavlja sveobuhvatnost svih oblika života i temelj ekosistemskih usluga...

Bioarheologija

Istraživačka grupa za bioarheologiju bavi se rekonstrukcijom drevnih biosistema kroz...

Biomolekularno inženjerstvo

Biomolekuli su molekuli su koji omogućavaju funkcionisanje živih organizama, uključujući...

Ćelijska poljoprivreda

Ćelijska poljoprivreda se bavi proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda pomoću kultura ćelija...

Silikatni nanomaterijali

Zbog malog prečnika (oko 100 nm) i veoma porozne prirode,...

Biopolimeri i hidrogelovi

Zbog svoje dostupnosti, biorazgradivosti, biokompatibilnosti i netoksičnosti, biopolimeri predstavljaju odličan...

Metamaterijali

Zahvaljujući svojoj strukturi, metamaterijali omogućavaju proizvoljnu manipulaciju talasima, ali i...

Mikrofluidika

Mikrofluidika je oblast koja se bavi manipulacijom i kontrolom malih...

Masena spektrometrija

Masena spektrometrija (MS) predstavlja zlatni standard u laboratorijskoj analizi koja...

Plant-O-Metar

Precizno utvrđivanje stanja biljaka je jedan od najvećih izazova za...

Agrobot za analizu zemljišta na terenu

Sa napretkom tehnologija za varijabilno tretiranje u pogledu sejanja, zalivanja,...

Projekti

COST
ML4Microbiome- COST Action CA18131 Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies
EUREKA
EUREKA WaQuMoS- Water Quality Monitoring System with Multi-Parameter IoT Sensor Nodes for Proactive Water Resource Management, 2019-2022, E!13044
BILATERALNI
Razvoj 3D štampanih funkcionalnih materijala i izrada magnetnih komponenti
BILATERALNI
Novi inteligentni nanomaterijali za dijagnostiku i isporuku lekova
BILATERALNI
Nove inteligentne silikatne i organosilikatne nanostrukture za dijagnostiku i isporuku lekova
Horizont 2020
DIATOMIC- Digital Innovation Hubs boosting European Microelectronics Industry
IPA
RealForAll -Merenja u realnom vremenu i prognoza za uspešnu prevenciju i život sa sezonskim alergijama u prekograničnom području Hrvatska-Srbija- RealForAll (2017HR-RS151)
Horizont 2020
eLTER- European long-term ecosystem and socio-ecological research infrastructure
Horizont 2020
AgriDemo-F2F- Building an interactive AgriDemo-Hub community: enhancing farmer to farmer learning
Horizont 2020
SKIN-Short supply chain Knowledge and Innovation Network
Horizont 2020
KATANA – Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector
Horizont 2020
Smart-AKIS- European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in Smart Farming Technology
Horizont 2020
INNO-4-AGRIFOOD- Capitalising the full potential of on-line collaboration for SMEs innovation support in the Agri-Food ecosystem
Nacionalni
Aflatoksin „od njive do trpeze“ – praćenje pojave aflatoksina kroz ceo lanac proizvodnje
COST
cHiPSet- COST Action IC1406 High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications
Horizont 2020
EUDAT 2020
Horizont 2020
BIRTH- Rađanje, majke i bebe: praistorijski fertilitet na Balkanu između 10,000 – 5000 godina pre n. e.
FP7
FRACTALS-Future Internet Enabled Agricultural Applications
COST
WiPE-Bežični prenos energije za održivu elektroniku
FP7
INNOSENSE – Reinforcement of the BioSense Center – ICT for Sustainability and Eco-Innovation

Oprema

Fabrikacija

Karakterizacija i merenje

Imidžing

Računarska oprema

Terenska oprema

Molekularna i Ćelijska biologija

Postrojenja

Sve publikacije

Publikacije CBS

Publikacije CIT

Publikacije CST

fixed-img