Centri

Centar za razvoj proizvoda

04
BioSense je istraživačko-razvojni institut i centar naučne izvrsnosti koji osim podizanja kvaliteta i dometa nauke, ima društvenu ulogu da da...

Centar za inovacije i razvoj poslovanja

05
Uloga Centra za inovacije i razvoj poslovanja (CIRP) Instituta BioSense je da stvori dugoročnu održivost Instituta, zasnovanu na proširenju i...

Digitalna rešenja

RealForAll

RealForAll platforma za merenje koncentracije polena u vazduhu u realnom vremenu.

Smart Agro

Pored usluga životnog, imovinskog, zdravstvenog i auto osiguranja, kompanija Generali Osiguranje Srbija nudi usluge i poljoprivrednog osiguranja gde se suočila...

Državna uprava

BioSens ima odličnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vojvodine. Za njih...

Plant-O-Meter

Plant-O-Meter je uređaj koji omogućava procenu fiziološkog stanja biljaka, od suštinske važnosti za negu i bolji razvoj. Ljudsko oko može...

FastMast

Mastitis je najčešća bolest kod krava, ali i najskuplja bolest za lečenje. U stadu bez odgovarajuće kontrole životinja, skoro 40%...

DDOR TERRA

U cilju unapređenja osiguravajućih usluga u oblasti poljoprivrede, a u cilju brzog i transparentnog protoka informacija, tačne lokacije osiguranih poljoprivrednih...

AgroSense

Metod za kontrolu kvaliteta vode pri istovremenom prisustvu bakterija, mulja i algi heurističkim pristupom

Problem koji se rešava ovim pronalaskom sastoji se u tome da se više signala od zagađivača u vodotoku koji međusobno...

Postupak za ranu predikciju prinosa pšenice baziran na veštačkoj inteligenciji

Pronalazak se bazira na digitalizaciji i ubrzavanju postojeće tradicionalne metode poljoprivrednika za procenu prinosa pšenice putem algoritama veštačke inteligencije. Takođe...

Planarna elektroda za biosenzore realizovana primenom ponavljajuće fraktalne geometrije

Pronalazak se odnosi na planarnu elektrodu za biosenzore realizovanu primenom ponavljajuće fraktalne geometrije. Sama elektroda se sastoji od tri elektrode...

Fotonaponski detektor infracrvenog zračenja od polikristalnih poluprovodnika IV-VI

Pronalazak se odnosi na postupak za dobijanje detektora kao I sam detector infracrvenog zračenja koji nalazi primenu u spektroskopiji, analizi...

Sistem i metod za inteligentno uzorkovanje zemljišta

Pronalazak se odnosi na robotski sistem koji inteligentno uzorkuje zemljište na bazi odabira tačaka uzorkovanja putem naprednih algoritama veštačke inteligencije.   Robotski...

Univerzalan sistem i metod za automatsku klasifikaciju tipova čestica polena u vazduhu u realnom vremenu

Predmetni pronalazak se odnosi na softversku podršku uređaju za detekciju tipova čestica polena u vazduhu u realnom vremenu. Softverska podrška...

Mikrotalasni sensor vlažnosti zemljišta zasnovan na metodi faznog pomeraja koji je nezavisan od električne provodnosti zemljišta

Predmetni pronalazak se odnosi na tačno merenje vlažnosti zemljišta koje je veoma važno u poljoprivredi, imajući u vidu da pravilan...

Plant- O- Metar

Predmetni pronalazak je vezan za Plant-O-Metar, uređaj koji omogućava procenu fiziološkog stanja biljaka, od suštinske važnosti za negu i bolji...
fixed-img